Quyết định đổi tên Hội

Quyết định đổi tên Hội

2018-02-23 08:10:54

Ngày 9/2/2018, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 264/QĐ-BNV về việc cho phép đổi tên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2017.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.