UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 23-4-2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

 

Với mục tiêu 100% người tâm thần, trẻ khuyết tật tự kỷ có mức độ nặng, đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp thường xuyên và các trợ giúp xã hội khác theo quy định.

 

Mục tiêu đề ra, 100% người tâm thần, trẻ khuyết tật tự kỷ có mức độ nặng, đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp thường xuyên. Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư; huy động sự tham gia của xã hội nhất là gia đình, cộng đồng tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; sàng lọc, phát hiện và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí, đặc biệt là trẻ tự kỷ bị tâm thần nặng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội đối với người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí.

Theo đó, phấn đấu hàng năm ít nhất 90% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 100% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật, trong đó ít nhất có 90% trẻ dạng khuyết tật tự kỷ được can thiệp sớm; 100% trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và ừợ giúp phù họp tại các cơ sở phục hồi chức năng, cơ sở y tế/cơ sở khám chữa bệnh và trợ giúp xã hội; ít nhất 90% trẻ khuyết tật tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục.

Đồng thời, 100% người tâm thần, trẻ khuyết tật tự kỷ có mức độ nặng, đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp thường xuyên và các trợ giúp xã hội khác theo quy định; ít nhất 80% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp xã hội đáp ứng các điều kiện, đủ sức khỏe, được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; 100% hộ gia đình có người tâm thần, trẻ khuyết tật tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định; 100% người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

Phấn đấu 100% người tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và người tâm thần lang thang không nơi nương tựa được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 100% cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ phù hợp dành cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; tạo điều kiện cho ít nhất 60% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại cơ sở được tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 20% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở.

Bên cạnh, ít nhất 80% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần; ít nhất 80% gia đình có người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn, cung cấp tài liệu nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. ít nhất 90% cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Để thực hiện những mục tiêu trên, nhiều nhiệm vụ được kế hoạch đề ra như: rà soát, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp về y tế, phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; rà soát, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ dụng cụ học tập và các hỗ trợ khác theo quy định đối với học sinh, sinh viên khuyết tật dạng tâm thần, tự kỷ, bị rối nhiễu tâm trí; đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ được xác định mức độ nặng, đặc biệt nặng theo quy định và trợ giúp đột xuất khác; triển khai hướng nghiệp, tổ chức lao động trị liệu, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp xã hội; phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; tập huấn, nâng cao năng lực cho công chức, viên chức và công tác viên về phòng ngừa, chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí…

UBND thành phố giao Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, theo dõi giám sát, sơ tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức khảo sát, đánh giá và thu thập thông tin về người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí để phục vụ cho việc hoạch định, quản lý và thực hiện các chính sách trợ giúp. Tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan; hướng dẫn thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội hỗ trợ cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội tiếp tục thực hiện mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; các hoạt động tư vấn, điều trị rối loạn, khủng hoảng tâm lý; tư vấn giới thiệu và hướng dẫn chuyển đối tượng tới các dịch vụ phù hợp khác cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thân, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì và phối hợp các sở, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ y tế, phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội. Triển khai sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp sớm trong các đợt tiêm chủng mở rộng, hướng dẫn phục hồi chức năng sớm cho trẻ em khuyết tật, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí; nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế về chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí thuộc lĩnh vực ngành.

UBND thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan triển khai lồng ghép các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; triển khai các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện tự kỷ và rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ sở y tế có liên quan thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh, sinh viên, học viên bị tự kỷ, rối nhiễu tâm trí và mắc bệnh thần kinh, tâm thần.

UBND thành phố đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác hướng dẫn, giải quyết cho gia đình có người khuyết tật dạng tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đảm bảo điều kiện được vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các hoạt động trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

UBND các quận huyện, xã phường chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của của Kế hoạch trên địa bàn; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, lồng ghép kinh phí các chương trình, các đề án có liên quan trên địa bàn để trợ giúp cho các đối tượng là người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.

Các sở, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triern khai kế hoạch và phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng chính sách có liên quan trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Tin liên quan