Danh sách ủng hộ Quỹ công bố tại Chương trình Một trái tim - Một thế giới lần thứ 9 - tháng 4/2012

Danh sách ủng hộ Quỹ công bố tại Chương trình Một trái tim - Một thế giới lần thứ 10 - tháng 4/2013

Danh sách ủng hộ Quỹ công bố tại Chương trình Một trái tim - Một thế giới lần thứ 11 - tháng 4/2014

Danh sách ủng hộ Quỹ công bố tại Chương trình Một trái tim - Một thế giới lần thứ 12 - tháng 4/2015

Danh sách ủng hộ Quỹ công bố tại Chương trình Một trái tim - Một thế giới lần thứ 13 - tháng 4/2016

Danh sách ủng hộ Quỹ công bố tại Chương trình Một trái tim - Một thế giới lần thứ 14 - tháng 4/2017

Tin liên quan