Năm 2020, bằng các hình thức vận động quỹ như gửi thư ngỏ, gặp trực tiếp, thông qua các chương trình, dự án và trên các phương tiện thông tin đại chúng...  Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương đã vận động nguồn quỹ Hội bằng tiền và hiện vật quy ra tiền gần 5,1 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Hội vận động từ tháng 12/2019 đến 31/10/2020 trên 1.988 triệu đông, các huyện thị, thành Hội vận động trên 3.106 triệu đồng, Hội đã tổ chức các hoạt động phối hợp với tổng giá trị bằng tiền và hiện vật quy ra tiền trên 2.840 triệu đồng.

Binh Duong trao hoc bong

Từ nguồn thu trên, Hội đã chủ trì, điều phối, tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 6495lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và các đối tượng ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19 với tổng số tiền chi ra là 6.595.901.000 đồng.

Trong đó, nhóm hoạt động trợ giúp về Y tế 213,8 triệu đồng (khám bệnh, cấp thuốc 290 người, trợ cấp Y tế một lần cho 11 bệnh nhân nghèo nan y); Nhóm trợ giúp về phương tiện đi lại 182,3 triệu đồng (tặng 46 xe lăn cho người khuyết tật, bệnh nhân nghèo, tặng 10 xe đạp); Nhóm trợ giúp cải thiện sinh hoạt trên 5.520 triệu đồng (xây mới  20 căn, sửa chữa 02 căn nhà tình thương, trợ cấp thường xuyên cho 29 người, trợ cấp đột xuất cho 20 người, tặng 695 suất học bổng, thăm hỏi, tặng quà lễ tết nguyên đán và ngày người khuyết tật Việt Nam cho 5.568 lượt người); Nhóm trợ giúp sinh kế, giảm nghèo 415 triệu đồng (giới thiệu việc làm người 27 người khuyết tật, hỗ trợ học nghề tạo việc làm tại cộng đồng cho 30 người, hỗ  trợ phương tiện sản xuất 8 người, hỗ trợ vốn làm ăn 04 hộ, hỗ trợ chăn nuôi gia cầm 20 hộ); Hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tại xã xây dựng nông thôn mới 120 triệu đồng (Chương trình trợ giúp vốn bò sinh sản: đến tháng 9/2020 vốn gốc còn 58 con giúp cho 58 hộ và 268 người hưởng lợi, xoay vòng chuyển tiếp vốn bò cho 12 hộ mới; Vốn bò sanh 18 bê đực, 22 bê cái, phối giống 28 con, rủi ro 02 con); Tỉnh Hội vận động tổng số tiền, hiện vật quy tiền đã hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 là trên 144,7 triệu đồng. Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được nhận trợ giúp là 900 người...

Binh Duong trao hoc bong2

Các hoạt động của Hội quan hệ đối ngoại với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc vận động nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo như: Công ty TNHH YAZAKIEDS Việt Nam; Hiệp hội thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM), Công ty TNHH ASAMA Bình Dương, Hiệp hội thương mại Đài Loan, CTy TNHH Timberland....

Trong năm 2021, các cấp Hội tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông, tuyên truyền luật người khuyết tật, các chế độ, chính sách có liên quan đến người khuyết tật. Tuyên truyền gương người khuyết tật tiêu biểu trong học tập, sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội; tuyên truyền ý nghĩa ngày Người khuyết tật Việt nam 18/4, ngày Quốc tế người Tàn tật 3/12. Nâng cao công tác tuyên truyền về Hội và thực hiện trang website của Hội, tăng cường công tác báo cáo; thông tin hai chiều qua thư điện tử. Tham gia triển khai kế hoạch thực hiện công ước Quốc tế, về y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế, trợ giúp pháp lý, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao cho người khuyết tật. Tham gia thực hiện Đề án trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 Theo quyết định 1190/QĐ-Ttg của Chính Phủ. Đồng thời chuẩn bị các nội dung dự thảo báo cáo và nhân sự ban chấp hành Đại hội đại biểu Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin liên quan